FA KROSNO – SPECYFICZNE WYMAGANIA dla DOSTAWCÓW


1. Wymagania systemowe

Wszyscy dostawcy dostarczający do FA KROSNO, muszą być certyfikowani przez trzecią stronę na zgodność ze Specyfikacją Techniczną IATF16949A  lub normą ISO 9001*/A.

Zalecane jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu z normą ISO 14001A.

* Wszyscy dostawcy, którzy nie są certyfikowani, muszą uzyskać pisemną akceptację personelu zakupów i przedstawić plan działań zmierzający do uzyskania certyfikatów.
A - Najnowsza obowiązująca edycja.

2. Wymagania środowiskowe

Wszystkie części i materiały dostarczane do FA KROSNO, muszą być w zgodności z wymaganiami UE odnośnie stosowania materiałów zastrzeżonych i materiałów o ograniczonym zakresie stosowania.

3. Wymagania zatwierdzenia nowych części do produkcji

• Procesem wymaganym do zatwierdzenia części i materiałów do produkcji jest procedura PPAP (wg AIAG najnowsza edycja).
• Niedozwolone jest dostarczanie do FA KROSNO części i materiałów używanych do produkcji seryjnej bez wcześniejszego otrzymania podpisanego przez personel zakupów dokumentu PSW (Part Submission Warrant).
• Jeżeli poziom zatwierdzenia PPAP nie jest wzajemnie uzgodniony, wymagany jest poziom 3 zatwierdzenia.
• Zatwierdzony dokument PSW nie może być podstawą do automatycznego dostarczania zatwierdzonych części/materiałów – może to nastąpić tylko w przypadku uzgodnienia z działem logistyki oraz na podstawie przesłanych przez FA KROSNO zamówień.

4. Wymagania odnośnie przeróbek i popraw

Wszystkie niestandardowe operacje dotyczące przeróbek i popraw w procesie muszą być uwzględnione na etapie zatwierdzania PPAP i wykazane w przepływie procesu, planie kontroli, PFMEA. Wykonywanie przeróbek i popraw nieujętych w dokumentacji będzie traktowane jako wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w procesie z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

5. Wymagania odnośnie Statystycznej Kontroli Procesu (SPC).

5.1 . * Wszyscy Dostawcy są zobowiązani utrzymywać zdolność procesu na poziomie:
zdolność krótkoterminowa procesu i zdolność maszyny:
Ppk/Cmk ≥ 1,67 dla charakterystyk ważnych
Ppk/Cmk ≥ 2,00 dla charakterystyk krytycznych i bezpieczeństwa
zdolność długoterminowa procesu
Cpk ≥ 1,33 dla charakterystyk ważnych
Cpk ≥ 1,67 dla charakterystyk krytycznych i bezpieczeństwa

5.2 . * Oznaczenia charakterystyk stosowanych w FA Krosno:
Klasa ważności Symbol Konsekwencje w wyrobie
Bezpieczeństwa
<D>
cechy produktu lub parametry procesu, dla których niespełnienie wymagań stanowi ryzyko odnośnie zgodności z wymaganiami prawnymi bądź ryzyko odnośnie bezpieczeństwa produktu lub funkcji związanych z bezpieczeństwem;

części wpływające na bezpieczeństwo to zwykle te elementy składowe pojazdu, które podlegają szczególnym regulacjom lub wymaganiom prawnym oraz mają czynny lub bierny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu i jego użytkownika (np. układ hamulcowy)
Ważna
<+>
cechy produktu lub parametry procesu, dla których niespełnienie wymagań stanowi ryzyko dla montowalności, działania i dalszego funkcjonowania wyrobu u klienta;

charakterystyki ważne mają wpływ na zadowolenie klienta.
Wskazana / orientacyjna <IND> cecha produktu lub parametr procesu który ma wyłącznie charakter orientacyjny;

stosowana jako podstawowe kryterium oceny funkcjonalności;

nie są one charakterystykami specjalnymi w rozumieniu standardów branżowych (ISO/TS 16949; VDA).
Drugorzędna
Bez oznaczenia
tylko usterki małej wagi

5.3. * Szczegółowe informacje odnośnie zasad nadzoru nad charakterystykami specjalnymi określa instrukcja SZJ 2-1-1

6. Nadzór nad własnością Klienta

Oprzyrządowanie będące własnością FA KROSNO powinno być utrzymywane w stanie nadającym się do wykorzystania w procesie produkcyjnym. Powinno być one dodatkowo oznaczone jako własność Klienta.

7. IMDS/REACH

Zalecane jest aby każdy z Dostawców przesłał do akceptacji FA KROSNO raport IMDS dla dostarczanych wyrobów/usług pokrycia.

8. Wymagania odnośnie wydajności procesów

Wszyscy dostawcy muszą mieć odpowiednią wydajność procesów z dodatkowym zapasem bezpieczeństwa wynoszącym 15% ponad kwotowane roczne zapotrzebowanie. Jeżeli jest to wymagane, dostawca powinien przekazać do działu zakupów FA KROSNO informację o aktualnej wydajność procesu.

9. Wymagania odnośnie zarządzania zmianami

Wprowadzanie samowolnych zmian w procesie/wyrobie bez pisemnego zatwierdzania personelu zakupów FA KROSNO jest zabronione.
Przez zmianę rozumie się działanie/a mające wpływ na:
• wymagania rysunku lub specyfikacji,
• parametry procesu,
• materiał,
• poddostawcę,
• lokalizację miejsca wytwarzania,
• inne zdefiniowane w dokumentacji PPAP, ale nie ograniczające się tylko do w/w.

Wyroby niespełniające wymagań FA KROSNO mogą zostać przesłane do Klienta tylko po uprzedniej informacji i otrzymaniu w formie pisemnej potwierdzenia/zgody na wysyłkę (np. e-mail ) ze strony personelu FA KROSNO. Wyroby takie powinny być specjalnie oznaczone w celu łatwej identyfikacji.

10. Wymagania odnośnie przeprowadzania audytów

FA KROSNO rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia audytu u dostawcy w lokalizacji, gdzie kupowany produkt jest wytwarzany, w dowolnym czasie uzgodnionym wcześniej z dostawcą. Jeżeli jest to wymagane, audyt może być przeprowadzony wraz z bezpośrednim Klientem FA KROSNO.

11. Wymagania odnośnie terminowości dostaw

FA KROSNO wymaga od dostawców realizacji dostaw w 100% na czas i zgodnie z przesłanym harmonogramem dostaw oraz korespondującymi  zamówieniami.

12. Ciągłe doskonalenie

FA KROSNO wymaga od dostawcy wdrożenia procesu ciągłego doskonalenia jakości. Roczny wskaźnik poprawy jakości mierzony indeksem stosowanym przez dostawcę  wymagany jest na poziomie wskazującym poprawę w stosunku do roku ubiegłego (min. 20%). Wskaźnik jakościowe adekwatne do procesu produkcyjnego powinny być efektywnie używane, analizowane i monitorowane. Wymaga się prowadzenia wskaźników dla:
• terminowości dostaw do Zamawiającego,
• ilości reklamacji otrzymanych od Zamawiającego,
• ilości sztuk wadliwych zgłoszonych przez zamawiającego w stosunku do ilości sztuk wysłanych pomnożony przez 1 000 000 (PPM). Wymagany roczny poziom PPM to max. 200/rok.

13.  Wymagania odnośnie procesu reklamacji

W przypadku raportowania problemu FA KROSNO wymaga w ciągu 24 h od przesłania informacji o problemie odpowiedzi wstępnej (plan działań zabezpieczających, szczegóły odnośnie następnej zgodnej dostawy, dyspozycji postępowania z partią podejrzaną lub niezgodną) i w ciągu 14 dni odpowiedzi końcowej (analiza przyczyny powstania problemu, plan działań korygujących, w formie raportu 8D wg załącznika FA KROSNO). Wymagane jest 100% odesłanie  wymaganych odpowiedzi w czasie.
Wszystkie koszty związane z reklamacjami jakościowymi i logistycznymi jeżeli takie wystąpią, będą kierowane do dostawców po uprzednim obustronnym uzgodnieniu.
Wymagane jest każdorazowe informowanie personelu Dostawcy o zaistniałym zdarzeniu reklamacyjnym, jego przyczynach i podjętych działaniach. Informacja może zostać przekazana w formie wizualizacji, konferencji, gate-chart lub innej.

14.  * Roczna re-kwalifikacja

Dostawcy FA KROSNO mają obowiązek dokonywania re-kwalifikacji produktów z częstotliwością 1/rok bez przedstawiania dodatkowych kosztów.
Jest to proces związany z weryfikacją jakości wyrobu, zgodności wymiarów, materiału oraz innych parametrów z dokumentacją. Nie jest to proces PPAP. Dostawca ma obowiązek przechowywać dokumentację z re-kwalifikacji u siebie i przedstawiać je do wglądu na żądanie FA KROSNO.

15. Wymagania odnośnie redukcji kosztów

Wszyscy dostawcy muszą mieć proces dedykowany do redukcji kosztów. Oczekiwana efektywność procesu – 2% w stosunku rocznym chyba, że warunki zawartego kontraktu lub umowy stanowią inaczej.

16. Wymagania odnośnie ochrony praw człowieka

FA Krosno wymaga aby dostawcy i poddostawcy przestrzegali Konwencji Ochrony Praw Człowieka (ang. ECHR).

17. Wymagania patentowe

W przypadku używania części, procesów, materiałów chronionych przez prawo patentowe, jest wymagane aby poinformować o tym FA Krosno przed rozpoczęciem fazy rozwoju.

18. Pozostałe wymagania techniczno-jakościowe

Wymagania nie ujęte w powyższych zapisach regulowane są przez Specyfikację Techniczną IATF16949 najnowsza rewizja.

18.1. Wszystkie zawarte w niniejszym dokumencie wymagania FA KROSNO dla dostawców powinny być przekazywane poddostawcom w całym łańcuchu dostaw aż do źródła wytwarzania.


19. Rejestr zmian

1) Luty 2007
Zmiany porządkowe

2) Kwiecień 2012
dopisano punkty 5, 6, 7 oraz 18 – zmiana numeracji pozostałych punktów
P12 – doprecyzowano wymagania odnośnie wskaźników do śledzenia
P13 – doprecyzowano wymagania odnośnie obowiązku informowania personelu o zaistniałych reklamacjach
P15 – dopisano informację: chyba, że warunki zawartego kontraktu lub umowy stanowią inaczej

3) Maj 2015
P1 – zmieniono zapis dotyczący rewizji dokumentów odniesienia: najnowsza rewizja
P5 – zmieniono wymagania dla krótkoterminowej i długoterminowej zdolności procesu / maszyny dla charakterystyk bezpieczeństwa oraz ważnych
zdolność długoterminowa procesu
dopisano punkty P5.2 oraz P5.3
P14 – przeredagowano zapis
P18 – zmieniono: ISO/TS 16949:2009  ISO/TS 16949 najnowsza rewizja

4) Sierpień 2016
P3 – dodano: wg AIAG najnowsza edycja

5) Lipiec 2018
P1 – skorygowano:  IATF16949*/A
P8 – przeredagowano zapis
P9 – przeredagowano zapis
P11 – przeredagowano zapis: (…) zgodnie z przesłanym harmonogramem dostaw oraz korespondującymi  zamówieniami.
P12 – przeredagowano zapis: (…) efektywnie używane, analizowane i monitorowane.
P13 – przeredagowano zapis: (…) po uprzednim obustronnym uzgodnieniu.
P15 – zmieniono: efektywność procesu – 2%
P18 – zmieniono: IATF16949, dopisano punkt P18.1