Potencjał firmy stanowią ludzie.  O sukcesie FA Krosno decyduje wiedza, doświadczenie, kreatywność i zaangażowanie całej załogi. Praca w naszej firmie oznacza możliwość rozwoju poprzez zdobywanie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności zawodowych oraz szansę indywidualnego rozwoju. Podejmiemy współpracę z inżynierami, mechanikami, chemikami oraz operatorami CNC. 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w FA Krosno, wyślij swoje CV na adres:

FA Krosno S.A.

Dział Personalny

ul. Gen. Okulickiego 9

38-400 Krosno

Skontaktujemy się z osobami, których kwalifikacje będą odpowiadały wymaganiom stanowisk pracy, na które będziemy prowadzić rekrutację.

Informujemy, że w związku z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO do Twojej aplikacji konieczne jest dodanie i podpisanie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi rozpatrzenie przesłanych dokumentów i jest równoznaczne z ich usunięciem przez FA Krosno S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FA Krosno S.A. z siedzibą ul. Taneczna 71, 02-829 Warszawa (Zakład Produkcyjny Krosno ul. gen. L. Okulickiego 9, 38-400 Krosno) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę

…………………………………………….

(podpis kandydata do pracy)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FA Krosno S.A.z siedzibą ul. Taneczna 71, 02-829 Warszawa (Zakład Produkcyjny Krosno ul. gen. L. Okulickiego 9, 38-400 Krosno) także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę.

 

…………………………………………….

(podpis kandydata do pracy)

 

Klauzula informacyjna:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest FA Krosno S.A.

2.Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, usuwania awarii.

4.Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni od zakończenia rekrutacji.

5.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez FA Krosno S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

kontakt: odo@fakrosno.pl.

6.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

7.Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w FA Krosno S.A.